Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

13:03
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
13:01
2356 ff3e 330
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viasatyra satyra

May 25 2015

22:43
9942 c350 330
tacyjakja

Z.Beksiński
22:37
9390 8e40 330
Z. Beksiński
Reposted bypowersoup powersoup

May 17 2015

17:09
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
— Mariusz Szczygieł "Láska nebeská"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadzony dzony
17:03
7163 91f2 330
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadzony dzony

May 13 2015

18:51
4131 aa79 330
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 12 2015

17:17
5837 18a7 330
17:15
‘The Artisan’ . Ink on drawing paper by Sanuri...
Reposted fromcuty cuty viadzony dzony

May 05 2015

21:02
5273 9cb4 330
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaelegie elegie

April 25 2015

20:44
20:32
7671 12a5 330
20:31
7387 befa 330
20:29
7169 4fb1 330
20:29
7079 0128 330

April 16 2015

19:09
19:05
I am constantly trying to communicate something incommunicable, to explain something inexplicable, to tell about something I only feel in my bones and which can only be experienced in those bones.
— Franz Kafka to Milena Jesenska (via splitterherzen)
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaelegie elegie
18:59

April 15 2015

20:14
20:13
Reposted by4efuta 4efuta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl